ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 بخش مالی

جهت ارسال شماره فیش - ارائه مشکلات مالی درخواست های خود را به این بخش ارسال کنید

 بخش پشتیبانی

در صورتی که هرگونه مشکلی در هنگام سفارش و یا بعد از سفارش و یا هنگام نصب داشته اید با این بخش تماس بگیرید