Exchange 2007

چگونه گواهینامه ssl خود را بر روی Exchange 2007 نصب کنیم

1. دانلود و باز کردن فایل ZIP حاوی گواهینامه.نام فایل گواهینامه شما your_domain_name.cer می باشد.
2. فایل your_domain_name.cer را در مسیر C:\ سرور Exchange خود کپی کنید.
3. شل مدیریت Exchange را باز کنید.
بر روی start کلیک کنید،Programs را کلیک کنید، و سپس Microsoft Exchange Server 2007 را انتخاب نمایید. سپس Exchange Management Shell را کلیک کنید.
4. دستورات Import-ExchangeCertificate و Enable-ExchangeCertificate را با هم اجرا کنید( هر دو دستور در یک خط اجرا می شود، و با کاراکتر | از هم جدا می گردند. )
Import-ExchangeCertificate -Path C:\your_domain_name.cer | Enable-ExchangeCertificate -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

گزینه سرویس ها میتواند ترکیبی از مقادیر زیر باشد: IMAP, POP, UM, IIS, SMTP. برای غیر فعال کردن گواهینامه، Services parameter را بر روی 'None' تنظیم کنید.

5. با اجرای دستور Get-ExchangeCertificate کنترل کنید که گواهی شما فعال باشد.

[PS] C:\> Get-ExchangeCertificate -DomainName your.domain.name

Thumbprint Services Subject
---------- -------- -------
136849A2963709E2753214BED76C7D6DB1E4A270 SIP.W CN=your.domain.name

اگر گواهینامه شما به درستی فعال نشد، میتوانید دستور Enable-ExchangeCertificate را با ارسال thumbprint گواهینامه خود مجدد اجرا نمایید.
Enable-ExchangeCertificate -ThumbPrint [paste] -Services "SMTP, IMAP, POP, IIS"

6. گواهینامه خود را با اتصال به سرور خود از طریق IE, ActiveSync, یا Outlook تست کنید.
اگر از ISA 2004 یا ISA 2006 استفاده میکنید، باید سرور خود را reboot کنید.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

Exchange 2010

راهنمای نصب گواهینامه ssl در Exchange 2010 1. دانلود و باز کردن فایل ZIP حاوی گواهینامه.نام فایل...

PFX Import/Export

چگونگی import/export گواهینامه SSL در Exchange 2007 آموزش بک آپ گیری PFX برای Microsoft Exchange...

Exchange 2013

نصب گواهینامه ssl در Exchange 2013نصب از طریق کنسول مدیریت Exchange 1. دانلود و باز کردن فایل...