گواهینامه های ویژه دامین های آی آر

گواهینامه Multi Domain آی آر 4 دامنه یکساله

این نوع گواهینامه برای اشخاص و شرکت های کوچک پیشنهاد میشود
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت
تولید شده با الگوریتم SHA2
256 بیت کدینگ
2 هزار یورو سقف بیمه

گواهینامه Multi Domain آی آر 4 دامنه دوساله

این نوع گواهینامه برای اشخاص و شرکت های کوچک پیشنهاد میشود
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت
تولید شده با الگوریتم SHA2
256 بیت کدینگ
2 هزار یورو سقف بیمه

گواهینامه ویژه آی آر 6 دامین (MultiDomain) صدور اتوماتیک یک ساله

این نوع گواهینامه برای اشخاص و شرکت های کوچک پیشنهاد میشود
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت
تولید شده با الگوریتم SHA2
256 بیت کدینگ
2 هزار یورو سقف بیمه

گواهینامه استانداردDV یک ساله صدور اتوماتیک ویژه دامین آی آر

این نوع گواهینامه برای اشخاص و شرکت های کوچک پیشنهاد میشود
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت
تولید شده با الگوریتم SHA2
256 بیت کدینگ
2 هزار یورو سقف بیمه

گواهینامه SSL امنیتی WildCard یک ساله - صدور اتوماتیک

گواهینامه امنیتی SSL با قابلیت استفاده در دامین های آی آر و صدور به صورت آنی فورا پس از پرداخت مبلغ

گواهینامه یک ساله صدور اتوماتیک ویژه دامین آی آر

این نوع گواهینامه برای سازمان ها و شرکت های بزرگ پیشنهاد میشود
صدور اتوماتیک فورا پس از پرداخت
تولید شده با الگوریتم SHA2
256 بیت کدینگ
200 هزار یورو سقف بیمه

گواهینامه WildCard یک ساله ویژه دامنه های آی آر تایید نام شرکت OV - صدور اتوماتیک

گواهینامه WildCard دو ساله ویژه دامنه های آی آر تایید نام شرکت OV - صدور اتوماتیک
صدور پس از پرداخت و تایید مدارک